Německý jazyk

Stránka na trénování výslovnosti pro začátečníky

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

 

Při výuce žáci používají učebnici Studio d A1 (autoři: Funk, Kuhn, Demme, nakladatelství Fraus), která obsahuje poslechové CD a je zároveň pracovním sešitem. Učebnice se skládá z dvanácti lekcí v rozsahu 8-10 stran, cvičení v rozsahu 5 stran jsou vždy součástí příslušné lekce. Závěrečná stránka v lekci je přehledem probraných komunikativních dovedností, gramatiky a výslovnosti. Texty, cvičení a poslech se odehrávají na pozadí německy mluvícího prostředí a žáci tak získávají i základní zeměpisné znalosti a znalosti o kultuře německy hovořících zemí.

2. cizí jazyk - učební obory

1. ročník – tématické celky: Start auf Deutsch, Café d, Im Sprachkurs, Städte – Länder – Sprachen (internacionalismy, abeceda, výslovnost, pozdravy, představení se, číslovky 1-1000, osobní zájmena, časování sloves v přítomném čase, členy u podstatných jmen, jednotné a množné číslo podstatných jmen, záporné zájmeno „kein“, préteritum slovesa „sein“, věty oznamovací a tázací)

2. ročník – tématické celky: Menschen und Häuser, Termine, Orientierung (přivlastňovací zájmena, préteritum slovesa „haben“, časové údaje, řadové číslovky, předložky)

3. ročník – tématické celky: Berufe, Berlin sehen, Ferien und Urlaub (modální slovesa – objektivní modalita, perfektum slabých a některých silných sloves, vybraná minimální odborná slovní zásoba z učebního oboru)

2. cizí jazyk - studijní obory

3. ročník – tématické celky: Start auf Deutsch, Café d, Im Sprachkurs, Städte – Länder – Sprachen, Menschen und Häuser, Termine, Orientierung (internacionalismy, abeceda, výslovnost, pozdravy, představení se, číslovky 1-1000, osobní zájmena, časování sloves v přítomném čase, členy u podstatných jmen, jednotné a množné číslo podstatných jmen, záporné zájmeno „kein“, préteritum slovesa „sein“, věty oznamovací a tázací, přivlastňovací zájmena, préteritum slovesa „haben“, časové údaje, řadové číslovky, předložky)

4. ročník – tématické celky: Berufe, Berlin sehen, Ferien und Urlaub, Essen und Trinken, Kleidung und Wetter, Körper und Gesundheit (modální slovesa, perfektum slabých a některých silných sloves, tázací zájmeno „welcher“, stupňování příslovcí, ukazovací zájmena, podmět es, rozkazovací způsob, vybraná minimální odborná slovní zásoba)