Dějepis

Dějepis se vyučuje jen v prvním ročníku maturitních oborů a to s dotací 2 hodiny týdně.

Náplń učiva:

Úvod do dějepisu - Historie lidstva - Význam a úloha historie

Pravěk a starověk - Počátky dějin a vývoj člověka - Staroorientální
despocie - Antická civilizace - Kultura starověku
 
Středověk - Feudalismus a společnost ve středověku - Vývoj českého
státu ve středověku - Česká reformace – husitství - Kultura románská a
gotická
 
Raný novověk - Humanismus a renesance - Zámořské objevy -
Náboženská problematika - České země v habsburské monarchii -
Evropa v raném novověku - 30letá válka
 
Utváření novodobé společnosti v 17. a 18. století - Absolutismus a
parlamentarismus - Osvícenství - Kultura baroka, klasicismu - České
země po 30leté válce - Vývoj v Evropě a USA (revoluce v Anglii, vznik
USA, Velká francouzská revoluce)
 
Revoluční 19. století - Napoleonské války - České „národní obrození" -
Revoluce 1848 v Čechách a v Evropě - Habsburská monarchie a Evropa
v 2. polovině 19. století
 
Modernizace společnosti - Průmyslová revoluce - Sociální problematika
19. století - Vzdělání, věda a umění 19. století
 
Vztahy mezi velmocemi - Vznik a vývoj koloniální soustavy
 
Mezinárodní vztahy před válkou - 1. světová válka (příčiny, průběh,
výsledky) - České země za války a odboj - Vývoj v Rusku - Vznik
Československé republiky - Poválečné uspořádání světa a Evropy
 
Demokracie a diktatura - Mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech 20.
století - ČSR v meziválečném období - Vznik totalitních režimů v Evropě
- Vývoj v komunistickém Rusku - Hospodářská krize - Cesta k válce - 2.
světová válka (boje, politická jednání, holocaust) - Protektorát Čechy a
Morava a 2. čs. odboj - Důsledky války
 
Svět v blocích - Poválečné uspořádání světa a Evropy - ČSR 1945 – 1948
- Počátek studené války - Československo po „únorovém převratu“ -
USA a SSSR - Třetí svět a dekolonizace - Evropská integrace - Pád
komunismu - Umění po 2. světové válce