Chemie a ekologie


Předmět chemie vyučujeme ve všech 1. ročnících učebních oborů a v 1. ročnících maturitních oborů Fotograf, Ekonomika a podnikání, Gastronomie. Od 2. ročníku vyučujeme ve všech těchto oborech předmět ekologii.

Maturitní obor Kosmetické služby má výuku předmětu chemie rozvrženou do 1. a 2. ročníku a od 3 ročníku se vyučuje předmět ekologie ve stejném rozsahu.

Učivo je uzpůsobeno svou náročností k výuce v učebních oborech a v maturitních oborech. U maturitního oboru Kosmetické služby je obsah učiva předmětu chemie podrobněji vyučován v 1. a 2. ročníku.

 

Učivo je rozvrženo následujícím způsobem:
1.ročník  - vybrané kapitoly z obecné chemie (směsi, stavba atomu, periodická soustava prvků, chemická vazba), vybrané kapitoly z anorganické a organické chemie (vzduch, voda, prvky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli), přírodní látky, energetické zdroje

2. ročník - vznik života na Zemi a chemická evoluce, fylogeneze živých soustav, buňka, organismy a prostředí, ekologie, abiotické podmínky prostředí, biotické podmínky prostředí, populace, společenstvo, ekosystém, biosféra, klimatické změny a skleníkový efekt, kyselé deště, současné problémy životního prostředí, vliv prostředí na člověka

Podrobné informace jsou k dispozici v tematických plánech a v ŠVP.

O předmětu

Vyučování chemie a ekologie probíhá v odborné učebně chemie, která je vybavena laboratorními stoly pro praktická cvičení. Teoretická výuka předmětu chemie je doplňována praktickými cvičeními, která se konají v odborné učebně chemie.  Jsme vybaveni i moderní didaktickou technikou (DVD přehrávač, video, fólie pro zpětný projektor, počítač, internet).

Vyučující poskytují konzultace (po předchozím ujednání).

 

Hlavní cíl předmětu:

  • poskytnout žákům soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi
  • využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí
  • vytvářet vztah k životnímu prostředí, životním hodnotám a zdraví
  • posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy

 

 

 

Používané učebnice

Základy chemie I, II, Pavel Beneš a Václav Pumpr, Fortuna.

Chemie l (obecná a anorganická) pro gymnázia, V. Flemr, B. Dušek. SPN

Odmaturuj z chemie, Mgr. Marika Benešová, Mgr. Hana Satrapová. DIDAKTIS spol. s. r. o.