Český jazyk

Výuka Českého jazyka tříletých učebních oborů

 

Cíl předmětu

 

• rozvíjet komunikační kompetence žáků

• vést žáky k používání jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení

• rozvíjet u žáků schopnost vyhledávat, používat a předávat informace

• chápat význam a funkci spisovného jazyka a umět využít základní jazykové normy

• poznat a chápat rozdíl mezi spisovným a nespisovným jazykem

• rozvíjet svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti

• dokázat využít poznatků z literatury k hlubšímu porozumění uměleckým textům  

• dokázat vyjádřit vlastní zážitek z poznaných uměleckých děl

• porozumět rozdílu mezi uměleckým a odborným textem a interpretovali jej

• rozvíjet své čtenářské dovednosti

• dokázat rozpoznat základní literární druhy a žánry na základě četby ukázek

• upevnit znalosti o významných dílech naší a světové literatury  

 

Charakteristika učiva

 

Obsah předmětu Český jazyk a literatura vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce.

Obsah předmětu Literatura vychází z obsahového okruhu RVP – Estetické vzdělávání

Učivo je rozděleno do tří oblastí.

 Oblast mluvnice:

- navazuje na znalosti získané na základní škole

- staví na znalostech pravopisu, tvarosloví a větné skladby, prohlubuje je a upevňuje

- rozvíjí vyjadřovací schopnosti žáků a slovní zásobu

 Oblast slohového vyučování:

- věnuje se zdokonalování kultury osobního projevu

- vede ke správnému, srozumitelnému vyjadřování a jeho použití v běžném životě

- zdokonaluje osobní projev a vystupování s ohledem na zvolený učební obor

- vede žáky ke schopnosti sestavit smysluplný, srozumitelný text

- směřuje k tomu, aby se žáci vhodně prezentovali na veřejnosti

Oblast literárního učiva:

 - zaměřuje se na rozpoznání základních literárních druhů a žánrů

- upevňuje znalosti o významných dílech naší a světové literatury

 

 Učebnice

Kvítková N., Helclová I.: Čeština pro učební obory SOU, SPN, Praha 2002

 Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory SOU, SPN, Praha 1999

 

 

 

 

Výuka Českého jazyka studijních oborů

 

Cíl předmětu

Jazyková část:

• aktivní zvládnutí spisovné normy ČJ v komunikaci, tedy projevech mluvených a psaných

• nabytí znalosti obsahu běžně užívaných slov cizího původu

• schopnost vyhledat a jazykově zpracovat odborný text potřebný pro další studium odborných předmětů – porozumět mu, vypracovat z něj výtah, opatřit jej komentářem.

• schopnost vyhledávat i jiné zdroje pro čerpání poučení o češtině pro potřeby budoucí praxe absolventa SŠ

• schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané studiem mateřského jazyka při studiu jazyků cizích

• získání dostatečného jazykového základu pro uvědomělou interpretaci literárních textů (tím i pro hlubší estetický zážitek z četby)

• rozvoj abstraktního myšlení a schopnost aplikovat naučené myšlenkové postupy i k řešení problémů v jiných vědních oblastech než v jazykové

• nabytí kladného vztahu k mateřskému jazyku, pochopení jeho důležitosti

Slohová část

• schopnost praktického vytváření komunikativně sdělných (funkčních) jazykových projevů

• schopnost analýzy uměleckého díla po stránce stylistické

• schopnost rozšiřovat a využívat slovní zásobu

Literární část

• získání přiměřeně rozsáhlého poučení o charakteru a poslání umění a literatury

• nabytí povědomí o podílu umělecké literatury na procesu duchovního obohacování lidstva

• výchova k poučenému čtenářství a schopnosti poučené literární interpretaci literárního díla (vše zasazené do širšího rámce kulturního vyžití)

• budování kladných postojů k pozdějšímu mimoškolnímu setkávání s krásnou LT

• budování postojů a mravních hodnot odpovídajících potřebám demokratické společnosti (pochopení pro odlišné kultury, tolerance ve vztahu k menšinám)

 

Charakteristika učiva

 

• obsah předmětu ČJ vychází z obsahového okruhu RVP - Vzdělávání a komunikace v ČJ

 • obsah předmětu Literatura vychází z obsahového okruhu RVP - Estetické poznávání

• učivo je děleno do tří vzájemně se prolínajících oblastí

Oblast mluvnice

• navazuje na znalosti získané na základní škole

• poskytuje relativně ucelené, přiměřeně rozsáhlé teoretické poučení o vzniku, vývoji, struktuře a funkci jazyka obecně, češtiny zvláště

• prohlubuje znalosti v oblasti pravopisu, tvarosloví, větné skladby

• učí využívat normativní pomůcky, slovníky

Oblast slohu (komunikativní výchovy)

• poskytuje relativně ucelené, přiměřeně rozsáhlé teoretické poučení o stylu, stylistice, slohotvorných činitelích, funkčních stylech, slohových postupech a útvarech

• vede k praktickému poznávání a uvědomování si smyslu, funkce a stylizačních prostředků konkrétního slohového projevu: stylu prostě sdělovacímu, publicistickému, odbornému, administrativnímu, uměleckému; jeho praktického utváření

• podává základy rétoriky zaměřené na zdokonalení kultury osobního projevu, na srozumitelné vyjadřování; jeho vhodného použití v běžném životě i své profesi

Oblast literatury

• poskytuje základní literárně teoretické poučení o nejdůležitějších složkách výstavby uměleckého textu

• poskytuje přiměřeně rozsáhlé znalosti vývojových tendencí, směrů, nejdůležitějších autorů a klíčových děl literárněhistorického vývoje české LT

• poskytuje přiměřeně rozsáhlé znalosti základních vývojových trendů, směrů a autorů v LT světové

• vede k poznání základů literární kritiky a jejího významu

• rozvíjí schopnost všestranné analýzy uměleckého díla, a to se záměrem přispět k hlubšímu estetickému prožitku

• vychovává ke čtenářství, schopnosti interpretace literárního díla, k rozvoji slovní zásoby

 

Učebnice

Český jazyk – mluvnice, sloh - přehled středoškol. učiva

Literatura – přehled středoškol. Učiva

 

 

 

Sekce Českého jazyka pořádá v rámci výuky návštěvu kulturních akcí, např. divadelních představení.